هوش مصنوعی به صنعت برق رسید

سخنگوی صنعت برق با اشاره به توانایی هوش مصنوعی در پیش بینی نتایج پیامدها یا اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد گفت: به نظر میرسد در آینده نزدیک هوش مصنوعی نقش حیاتی در انرژی به خصوص در سیستمهای قدرت خواهد داشت و ما هم در تالشیم که از این فناوری نوظهور در جهت افزایش بهره وری، افزایش پایداری و ایمنی سیستم قدرت کمک بگیریم. مصطفی رجبی مشهدی، با بیان اینکه هوش مصنوعی یک فن آوری نوظهور
اســت که ظرفیــت ایجاد یک انقالب در برنامه ریــزی و بهره برداری بهینه از سیستمهای قدرت را دارد، اظهار کرد: باتوجه به افزایش حجم اطلاعات تولیدی در صنعت برق کشــور، تحویل این داده ها توسط افراد تقریبا غیرممکن است و توســط ابزارهای موجود هم زمان بر اســت، از این رو برای تحلیل این حجم از اطلاعات بایستی از هوش مصنوعی استفاده کنیم. وی افزود: هوش مصنوعی یک فن آوری نوظهور است که پتانسیل ایجاد یک انقلاب عظیم در مدیریت و عملکرد سیســتم های قدرت را دارد به گونه ای که قادر است حجم زیادی از داده ها را تجزیه و تحلیل و به تصمیم گیری آگاهانه، هوشمندانه و سریع کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.