وضع نامطلوب بهره وری در کشور

امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت امروز در نشست خبری جایزه ملی فناوری ایران اظهار کرد: از نگاه ما فناوری مهم اســت که نیاز امروز صنعت را حل کند و فناور آن قدرت تعامل با صنعت را داشته باشد. همچنین از دیدگاه ما فناوری دارای اهمیت اســت که فناور آن و دانشگاه آن کنسرسیوم شکل دهد و توان وصل شدن به صنایع بزرگ را داشته باشد.وی افزود: حدود ۲ هزار و ۱۰۰ دانشگاه، حدود
۳ میلیون دانشجو و ۱۶ میلیون دانش آموزش و ۵۰۰ مرکز رشد و نوآوری در کشور وجود دارد که با وجود این متولیان توسعه علم و فناوری این سوال مطرح است که آیا صنعت ما صنعت بهره وری است؟ آیا شاخصهای بهره وری که در برنامه پنجم و ششم توسعه بوده را توانسته ایم پاس کنیم؟وی تصریح کرد: با وجود مراکز و متولی توسعه علم و فناوری در کشور متأسفانه آمار ما به لحاظ بهره وری بد است، اما سوال اینجاست که چرا این اتفاق میافتد؟ قرار بود دانشگاه نیازهای صنعت را تأمین کند، صنعت نیاز به نیروی حرفهای دارد اما مشاهده عملکرد حاکی از آن است که دانشگاه و صنعت از هم ناراضی هستند، بطوری که کسب و کارها برای خودشان کار میکنند و دانشگاهها هم دنبال نیازهای خودش است و هیچکدام نیازهای یکدیگر را تأمین نمیکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.