مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره وقت استقلال به دادگاه معرفی شدند

رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات آئین نامه اجرایی مصوبه مولدســازی داراییهای دولت

بیشتر بخوانید