تغییر‌ فاز‌ جریان‌ معاملات‌ ابزار‌ پیش‌نگر‌ بورس‌کالا

جریان کلی معاملات ابزار پیش نگر بورس کالا، یعنی پیمان های آتی با تاثیرپذیری از روند کاهشی بازار ارز، را

بیشتر بخوانید