‌زیرساخت هایی برای هوشمند شدن پُست

وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات با تاکیدبراینکه توزیع مرســوالت بایددرزمان مقرروبادقت انجام شود،گفت: زیرساخت‌های مورد نیازبرای حرکت شرکت ملی پست به سمت

بیشتر بخوانید