به ارتقای سلامت مردم متعهد هستیم

| هفته سلامت مناسبتی است که سالانه دراردیبهشت ماه جهت ترویج مفاهیم کلیدی سلامت وگفتمان سازی در جامعه و سیاستگذاران و ذی نقشان
با تاکید بر اولویت های ملی سالمت برگزارمی شود.

بیشتر بخوانید