کمبود تخت بیمارستانی چالش بخش سلامت آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی به عنوان قطب درمان و آموزش پزشکی در منطقه شمال غرب کشور و اهمیت آن برای خدمات دهی

بیشتر بخوانید