۷۶۴ خانوار دارای فرزند چندقلو زیر چتر حمایت بهزیستی استان مازندران

تمامی خانواده هایی که فرزند سه قلو به بالا دارند بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی، تحت پوشــش بهزیستی قرار

بیشتر بخوانید