کسب عنوان برتر در حوزه معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند

معصومه عامری-خوزســتان | معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگر ی سازمان منطقه آزاد اروند در پی کسب عنوان برتر
حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در همایش بین المللی مناطق آزاد که در مشهد مقدس برگزار شد؛ از هزینه کرد 200 میلیارد ریال جهت تجهیز و نوسازی بخش های درمانی شهرستان های آبادان و خرمشهر خبر داد

بیشتر بخوانید