انتظار قیمت مناسب برای خودروهای وارداتی محال است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه در بازاری که ارزان تریــن خودروهای داخلی آن رقمی بالغ بر۲۵۰ میلیون

بیشتر بخوانید