بورس‌ دوباره‌ صعود‌ می‌کند؟

بیک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که اگر مذاکرات به نتیجه برسد، فاصله ارز نیما و بازار آزاد

بیشتر بخوانید