ساماندهی بازار مسکن و اجاره در انتظار مصوبه مجلس

ســیدمحمدقیصری – ایده روز – مدیرکل دفتراقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی ، تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین ، مسکن واجاره را راهکاری
برای انجام معامالت شفاف دربازار مسکن برشمرد و گفت : ا ین طرح مراحل پایانی تصویب خودرا طی می‌کند که امیدواریم با تصویب ، ابالغ و اجرای آن بتوان
بخشی از موانع موجود بر سرراه بازار مسکن را برداشت.

بیشتر بخوانید