نفت‌برای‌ثبت‌رکورد‌دورخیز‌می‌کند؟

 هفته ها است که احساسات نزولی بر بازار نفت غلبه کرده است اما تحلیلگران کماکان بر این باورند که زور

بیشتر بخوانید