نسخه جدید شرایط فروش ارز

بانک مرکزی در بخشــنامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل )۲۴به

بیشتر بخوانید

کاهش نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی و پایه پولی

نرخ رشد نقدینگــی (دوازدهماهــه) از ۴۰.۵درصد در پایان شــهریور پارسال به ۳۵درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱کاهش یافته و رشد پایه

بیشتر بخوانید