گرانی مصالح قیمت مسکن را روزانه کرد

درحال حاضر بسیاری از سازندگان از گرانی مصالح ناراحتی دارند و این موضوع را دلیل رشد قیمت مسکن می دانند

بیشتر بخوانید