2شهرک‌مسکونی‌در‌تهران‌ساخته‌می‌شود

معــاون وزیر راه و شهرســازی با تشــریح جزئیات ساخت ۴0شهرک مسکونی در ۱۴استان کشور،گفت: 2شــهرک مسکونی با جمعیت پذیری 55هزار

بیشتر بخوانید