حسرتی به بزرگی دوری از بزرگترین جشن فوتبالی دنیا

در آستانه شروع جام جهانی ۲۰۲۲قطر چند ســتاره نامدار مصدوم هستند و فرصت حضور در ایــن رقابتها را ازدست خواهند

بیشتر بخوانید