پای یارانه به بازار ارز باز شد

حالا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به جمع کســانی که نســبت به بازار ارز ابراز خوشبینی کرده اند اضافه

بیشتر بخوانید