رکود‌بازار‌خودرو‌در‌راه‌است؟

 صورتهای مالی 3خودروســاز بزرگ کشــور نشان می دهد آنها در 11ماه امسال نزدیک به ۸00هزار دستگاه از محصولات خود را

بیشتر بخوانید