نسخه جدید شرایط فروش ارز

بانک مرکزی در بخشــنامه ای ترتیبات تأمین تقاضای ارز را به صورت اسکناس در سرفصل مصارف خدماتی سایر (سرفصل )۲۴به

بیشتر بخوانید