فعالان اقتصادی خواستار مدیریت یکپارچه بازار داخلی و تجارت خارجی هستند

فعالان اقتصادی خواســتار مدیریــت یکپارچه بازار داخلی و ســازوکارهای تجارت هستند؛ اما از سازمان بازرگانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری

بیشتر بخوانید