افزایش 4میلیونی هزینه ساخت مسکن در یک سال اخیر

در یک سال و دو ماه گذشته که با نوعی انفعال در اجرایی کردن پروژه نهضت ملی مسکن مواجه بودیم

بیشتر بخوانید