بسیاری از راهکارهای مطرح شده برای حل مسائل به آفت ساده سازی مبتلا است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر عزم جدی دولت برای گذر از اقتصاد رانتی به اقتصاد دانش بنیان

بیشتر بخوانید