خطر رکود جهانی جدی است

گزارش جدید آنکتاد به سیاستهای پولی و مالی جدید اقتصادهای پیشرفته هشدار داده: خطر سوق دادن جهان به سمت رکود

بیشتر بخوانید