گره های چند دهه ی شهر یزد در شورای ششم باز شد

الهه بهمن آبادی-یزد | رییس ششمین دوره شورای اسالمی شهر یزد به مناسبت هفته بزرگداشت شوراها گفت: گرههای چند دهه شهر که
تا پیش از این حل نشده بود در این دوره باز شد و بسیاری از اقداماتی که سالها مورد درخواست و مطالبه مردمی بود در این شورا تصمیم گیری
و اجرایی شد.

بیشتر بخوانید