فراز و فرود چهارساله فروش خودرو

مرور آمار فروش خودروسازان در کمتر از چهار سال گذشته نشان می دهد آنها در مقاطعی که درگیر خودروهای ناقص

بیشتر بخوانید