فراز و فرود چهارساله فروش خودرو

مرور آمار فروش خودروسازان در کمتر از چهار سال گذشته نشان می دهد آنها در مقاطعی که درگیر خودروهای ناقص (غیرقابل تجاری سازی و فروش) بوده اند، معمولا افت فروش را تجربه کرده اند و با کمرنگ شدن یا رفع این چالش، محصول بیشتری فروخته اند. طبق آماری که مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده و ابتدای آن فروردین۹۸است و انتهای آن آبان امسال، فروش خودروسازان افت وخیز زیادی را به خود دیده است. در این۴۴ماه تحت بررسی، فروش خودروسازان در1۶ماه که بیشتر آن به سال۹۸مربوط می شود، منفی بوده و در2۸ماه باقیمانده روندی صعودی داشته است. بدترین عملکرد فروش خودروسازان در بازه زمانی تحت بررسی، به اردیبهشت۹۸با رشد منفی۶۶درصدی مربوط می شود. از آن سو بهترین عملکرد خودروسازان در حوزه فروش به فروردین1۴00 مربوط می شود که آنها موفق شده اند رشد1۸2درصدی را رقم بزنند. همچنین طی امسال و با توجه به اینکه خودروسازان می گویند دیگر محصول ناقص به تولید نمی رسانند، فروش آنها در هیچ یک از ماههای فروردین تا آبان منفی نشده و تماما مثبت بوده است. طی امسال، بهترین عملکرد خودروسازان در حوزه فروش به اردیبهشت با رشد10۸درصدی مربوط می شود و کمترین درصد فروش نیز به فروردین مربوط می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *