برنامه های مجلس برای صندوق های بازنشستگی

عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس با انتقاد از دخالت گســترده دولت در صندوقهای بازنشستگی گفت: به جز آن، دولت سال هاست بدهی خود به این صندوقها را پرداخت نکرده و الان رقمی نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است. کارشناسان معتقدند وقوع بحران در صندوقهای بازنشستگی قابل پیش بینی اســت و اگر جدی گرفته نشود میتواند کشــور را دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی بغرنج میکند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اظهار نگرانی از وضعیت صندوقهای بازنشســتگی به همشهری آنلاین گفت: خطر ورشکستگی برخی صندوقهای بازنشستگی از ابرچالش های ایران است که باید در مورد آن تدبیر کرد. سید غنی نظری خانقاه ادامه داد: اولین مشکل صندوقهای بازنشستگی اعم از تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و لشکری، ضعف مدیریت منابع مالی در این صندوق ها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.