ایران مملو از داشته و ثروت است

از نگرانی فعالان اقتصادی درباره مشــکلات انجام عملیات بانکی و حذف
ایران از تجارت جهانی در صورت تعطیلی پنجشنبه ها برطرف میشود.
تصمیم اولیه مجلس مبنی بر تعطیلی پنجشــنبه ها بود و چنانچه این
تصمیم قطعی و رسمی میشد، با خود پیامدهایی را در بر داشت که در نگاه
اول یــک اختالف چهار روزه با تقویم بین المللی بود ولی در مرحله بعدی،
فعالان اقتصادی ایران در انجام عملیات بانکی درگیر مشکالت زیادی میکرد.
تصویب شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته توسط مجلس شورای
اســامی، پیام دلگرم کنندهای برای بخش خصوصی به همراه دارد. یعنی
هنوز خیلی ها هستند که به نگاه کارشناسی و علمی نیاز دارند و در تصمیم
گیری های خود به این نکته توجه دارند و علم و آمار و واقعیتها را پشتوانه
تصمیم خود قر آر میدهند.
سالهاست که سیاســتگذاران اقتصادی کشور به پیشنهادها فعاالن
اقتصــادی بیتوجهی میکنند و بــا بهانههایی، مانند تفــاوت مطالبات،
یکدست نبودن خواستهها و ناهماهنگیها، نظرات خود را توجیه میکنند؛
اما تصمیم اخیر مجلس نشــان داد که بخشی از سیاستگذاران به فعاالن
عرصه تولید و تجارت توجه میکنند و به خواسته به حق فعاالن اقتصادی
توجه و تاکید دارند.
قــرار بــود در راســتای هماهنگی بــا کشــورهای جهــان و تقویم
بینالمللــی، روز شــنبه بهعنــوان تعطیلــی در نظــر گرفته شــود که
کمیســیون اجتماعــی مجلــس ابتــدا روز پنجشــنبه را بهعنــوان روز
تعطیل اعالم کرد. سرانجام بعد از بررسیهای الزم، درباره تعطیلی شنبه،
تصمیم جدیدی گرفته شد.
در هیچ کشوری روز پنجشنبه تعطیل نیست و بیشتر کشورهای همسایه
روزهای جمعه و شنبه تعطیل هستند و 90 درصد کشورهای جهان روزهای
شنبه و یکشنبه تعطیل هستند. مجلس یازدهم هم در تصمیم خود بازنگری
کرد و شنبه را به جای پنجشنبه تعطیل اعالم کرد.
البتــه بخــش خصوصــی دو دهه هســت کــه دربــاره تعطیلی روز
شــنبه به جای پنجشــنبه میگفت که خوشــبختانه در ایــن دوره این
صدا شنیده شد.
آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی در دیدار با مردم مازندران در مصالی ساری اظهار کرد:
نباید جریان سوادگری، جنگلخواری و زمینخواری، کوهخواری و ساحلخواری باب شود
و بــا قاطعیــت باید جلوی افرادی که میخواهند به منابع و ذخایر ملی، جنگلها و این
داشتههای طبیعی دستاندازی کنند، گرفته شود.
منابع طبیعی باید حفظ شود و به دست سوداگران نیفتد
رئیس جمهور با بیان اینکه باید دســت زیادهخواهان را قطع کرد، ادامه داد: مراتع،
جنگلها و زمینهای ارزشمند باید حفظ شود و به دست سوداگران نیفتد. هر جا که نعمت
و امکانی داریم باید مراقبت کنیم که این فضا در اختیار افرادی باشد که صالحیت دارند.
آیت اهلل رئیســی بیان کرد: تجربه عملیات بزرگ وعده صادق را داریم که با کمک
همه بخشها صورت گرفت و موجب اقتدار کشور شد. این یک زمینه است تا بدانیم در
هر بخشی که اجماع، همکاری، هماهنگی و همراهی همه قوا، نیروها و افراد مؤثر وجود
داشته باشد میتوان کارهای بزرگی انجام داد. امروز در کشور اجماع وجود دارد؛ اجماع
مبارزه با فساد. این پیام برای همه مردم امیدوارکننده و برای متخلفان تهدیدآمیز است.
وی افزود: اجازه نمیدهیم کار سالم در ادارات ما به کار ناسالم و فساد اداری تبدیل
شود. این اجماع در کشور وجود دارد که مقابل فساد بایستیم.
وی بیان کرد: کشــور ما داشتههای بسیاری در ذخایر معدنی و مادی دارد. مازندران
قطب کشاورزی، قطب صنعت، قطب گردشگری، قطب اقتصاد دریامحور است و با تالش
دانشجوان با دانشبنیان، این استان پیشتاز کشور است. در جایجای کشور تربیتشدگان
مازندران ایفای نقش میکنند. رئیس جمهــور افزود: مازندران ظرفیت زیادی دارد. در
دور نخست سفر نیازهای استان را دیدیم و قرار شد اقداماتی انجام شود. از حسینیپور
استاندار پیشین و همه مدیران و کارگران و کارمندان که برای رفع نیازهای استان نقش
داشتند قدردانی میکنم.
آیتاهلل رئیســی افزود: در کنار برداشــتن گامهای بلند در صنعت و تولید، در دولت
سیزدهم با هدف ایجاد اشتغال، ۳۹۵ کارخانه و کارگاه راکد به خط تولید برگشت و این
موجب افزایش اشتغال شد که جای قدردانی دارد. گامهای خوبی برای آزادسازی سواحل
مازندران برداشته شده استوی ادامه داد: با اجماع و اقدام همگانی برای آزادسازی سواحل در
مازندران گام خوبی برداشته شد اما گام بعد از آزادسازی، آبادسازی است یعنی رسیدگی
به سواحل برای اینکه مردم مازندران و گردشگران در یک فضای آرام، دلنشین و مفرح
حضور یابند و از زیرساختهای مناسب بهره بگیرند. کارهایی انجام شده که باید ادامه
یابد و تکمیل شود.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید مسکن و اشتغال مازندرانیها مورد
توجه قرار بگیرد ادامه داد: هشت هزار و ۳۰۰ مسکن در بافتهای فرسوده و سایر نقاط
مازندران حال ساخت است اما مشکل ما در استان به دلیل توسعه فضای سبز و کشاورزی،
کمبود زمین در مرکز استان و برخی شهرها است که میشود این مشکل را برطرف کرد.
وی ادامه داد: بخش تولید مسکن در مازندران به کارهای بیشتری نیاز دارد.
آیتاهلل رئیســی بیان کرد: در جلسه صبح امروز در کارخانه چوب و کاغذ کارگران و
مدیران گفتند که ما با هم همپیمان هستیم تا تعاونی فعال شود و صاحبخانه شویم. با کمک
مدیران و تشکیل تعاونیها در سراسر استان متقاضیان مسکن باید صاحب مسکن شوند.
اجازه زیاده خواهی به متجاوزان ثروتهای ملی نمیدهیم
آیتاهلل رئیسی گفت: همچنان که اجازه نخواهیم داد در کشور عزیزمان کوچکترین
تعــدی صورت بگیرد، نباید اجازه دهیم زیادهخواهان و متجاوزان به ثروتهای کشــور
دستاندازی کنند. لذا همه بخشهای انتظامی، قضایی و اداری در این قضیه اجماع دارند.
وی بیان کرد: بررسی تاریخی نشان میدهد جوانان مازندرانی در عرصههای انقالب
اسالمی در خط مقدم دفاع از انقالب، قرآن و والیت هستند و دلیل این مدعا شهدای و
جانبازان و ایثارگران عزیز مازندران هستند.
آیتاهلل رئیســی افزود: به خانواده محترم و معزز شهیدان، خانواده مکرم ایثارگران و
جابازان و عموم مردم دلداده به خدا در جایجای اســتان سرسبز مازندران عرض ادب
و ارادت میکنم.
وی گفت: آخرین باری که در مصلی ســاری حضور یافتم لیلهالقدر بود که در جمع
دلدادگان به خدا در شــب قدر انجام وظیفه کردم. در جمع بسیار باشکوه و مثالزدنی
مردم مؤمن مازندران حضور یافتم.
استقبال مردمی را به حساب میثاق با والیت و ارج نهادن به خون شهدا
میگذارم
رئیــس جمهور گفــت: از مردم عزیز مازندران که در میدان، مصال و خیابانها از من
به عنوان خادم خود در دولت استقبال کردند تشکر میکنم. این استقبال را به حساب
خودم به عنوان یک طلبه نمیگذارم، به حســاب میثاق با والیت و ارج نهادن به خون
شهدا میگذارم. ابراز محبتهای شما در مسیر را ابراز محبت به رهبری و والیت میدانم
وگرنه من سرباز والیت و خدمتگزار شما مردم هستم.رئیس جمهور گفت: مفاخر استان
مازندران نه فقط افتخار این استان بلکه باعث افتخار کشور و امت اسالمی هستند و ما از
این بزرگان، توکل به خدا در زندگی را آموختیم.وی بیان کرد: بزرگان دین به ما آموختند
که در طریق خودسازی جامعه از مسیر قرآن حرکت کنیم. از امام رضا )ع( و ائمه دین
بیاموزیم و از شهدا و صلحا الهام بگیریم که هم خود را و هم جامعه را بسازیم.

سید محمد قیصری – ایده روز – رئیس جمهور با بیان اینکه نباید جریان سوادگری، جنگلخواری، زمینخواری و ساحلخواری باب شود، تاکید کرد: باید دست
افرادی که به منابع و ذخایر ملی تعدی و تجاوز میکنند را قطع کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *