بازی پرسپولیس – سپاهان جنگ واقعی است

محمود رضایی ایده روز | کارشناس فوتبال با بیان اینکه دو دیدار هفته بیست و پنجم لیگ برتر از حساسیت باالیی برخوردار است، گفت:
نمی توان نتیجه بازی ها را پیش بینی کرد اما مصاف پرسپولیس و سپاهان یک جنگ واقعی است.

لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیست و سوم به ۶ هفته پایانی خود رسیده و پس از پیروزی ۳ تیم اول جدول در هفته
بیســت و چهارم دیدارهای هفته بیســت و پنجم از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است. در این هفته سپاهان در تهران
میهمان پرسپولیس است و استقالل باید در تبریز رو در روی تراکتور قرار گیرد.
ســید مهدی سیدصالحی کارشــناس فوتبال در رابطه با دو دیدار حساس تیمهای باالنشین جدول برابر یکدیگر اظهار
داشت: سپاهان پس از چند هفته که روی ناکامی بود و نمیتوانست نتایج مورد انتظار هواداران را کسب کند، توانست برابر
تیم سختکوش ملوان نتیجه خیلی خوبی را کسب کند و باعث شد تا کماکان شانس قهرمانی در لیگ برتر را داشته باشد.
کسب پیروزی برابر ملوان روحیه بازیکنان سپاهان را باال برد و این باعث میشود تا
در برابر پرسپولیس بازی بهتری را از آنها شاهد باشیم.
پرسپولیس و سپاهان مالکانه بازی میکنند
او ادامه داد: دیدار پرســپولیس و سپاهان به دلیل حضور پرشور هواداران دو تیم
همیشه زیبا و جذاب بوده است. مطمئناً هر دو تیم برای پیروزی وارد زمین خواهند
شد و پرسپولیس چه با هدایت یحیی گل محمدی و چه با هدایت »اوسمار ویهرا«
فوتبال مالکانهای را از خود نشان داده است که البته این موضوع در سپاهان هم صدق
میکند و اگر نگاهی به دیدارهای گذشته این دو تیم با حریفان انداخته باشیم، متوجه
میشویم که در اکثر بازیها بیشترین مالکیت توپ را داشتهاند.
سیدصالحی تصریح کرد: جدال سپاهان و پرسپولیس را میتوان به جدال بهترین
خط حمله و بهترین خط دفاع لیگ نیز نسبت داد.
پرسپولیس در خط هافبک بازیکنان بسیار خوبی را در اختیار دارد و دخالت دادن
هوش با تکنیک باعث خواهد شــد تا توپ در میانه زمین از آن سرخها باشد. پیش
بینی نتیجه این بازی سخت است و باید دید سرمربیان هر دو تیم چه تصمیماتی را
برای تیم خود در نظر میگیرند.
تراکتور در هفتههای اخیر ثبات نداشته است
کارشــناس فوتبــال در رابطه با دیدار حســاس تراکتور و اســتقالل تهران در
ورزشــگاه یادگار امام تبریز گفــت: تراکتور در بازیهای اخیر خود ثبات نداشــته
و ایــن موضــوع را میتوان از نتایجی که کســب کرده، به دســت آورد. بازیکنان
این تیم از شرایط ایده آل خود فاصله دارند و به نظرم پس از جدایی »پاکو خمز«
هنوز به هماهنگی نرسیدهاند.
پس از شکســت برابر نساجی و رفتاری که برخی از هواداران تراکتور در فرودگاه
تبریز داشتند، نشان داد که آنها از کسب نتایج اخیر تیم خود بسیار عصبانی هستند و
بازیکنان تراکتور باید با تمرکز باال رو در روی استقالل قرار گیرند تا در حضور هواداران
خودی دست خالی زمین بازی را ترک نکنند.
کاری که نکونام در این فصل انجام داده، بسیار بزرگ است
او تصریح کرد: جواد نکونام تیم یکدلی را به وجود آورده و کار او تا به اینجای فصل
بسیار بزرگ بوده است. استقالل جز تیمهایی بود که در نیم فصل یارگیری ضعیفی
داشت اما »ماشاریپوف« نشان داد که میتواند در بازیهای مهم به داد استقالل برسد.
حضور مهرداد محمدی و »گوستاوو بالنکو« نیز از نقاط قدرت استقالل در زمین بازی
اســت که اگر این دو بازیکن همزمان در زمین باشند، نکونام از ماشاریپوف در خط
هافبک بهره خواهد برد. هیچ نتیجهای را نمیتوان پیش بینی کرد اما پیروز این دو
بازی دیدارهای باقی مانده خود را بسیار راحت به پایان خواهد رسانددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *