ثبات اقتصادی و سرمایهگذاری تضمین شد

سید محمد قیصری – ایده روز – عملیات »وعده صادق« که باعث غرور ملی شد، توانست اثرات مثبتی را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان بیاورد و فعاالن
اقتصادی و سرمایهگذاران را به آینده کشورمان خوشبین کند.

این عملیات نشــان داد که ایران اقتدار و پشــتوانه نظامی خوبی دارد و میتواند
از آرمانهای انقالب، خواســتههای مردم و خاک ایران به نحو مطلوب و آنطور که
شایسته ایران اسالمی است، دفاع کند. برخی از کارشناسان بر این باور بودند که بعد
از عملیات نظامی کشورمان علیه رژیم صهیونیستی، نرخ ارز صعود خواهد یافت و دیگر
هیچ چیز به قبل از حمله نظامی ایران برنمیگردد؛ اما با حمله منســجم و بیسابقه
ایران، برخالف پیشبینیها نرخ ارز کاهشی شد و حتی سیگنالهای مثبتی به بازار
مخابره شد که اوضاع اقتصادی با وجود تحریمهای ظالمانه سروسامان پیدا میکند.
کارشناسان نیز تأیید میکنند که ثبات اقتصادی با اقتدار نظامی گره خورده است.
تحقق امیدواری به آینده
یحیی آلاســحاق، رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق و کارشناس ارشد
اقتصادی که پشــتوانه و اقتدار نظامی باعث ثبات اقتصادی میشــود، گفت: موضوع
امنیت و اقتدار با مسائل اقتصادی کشور رابطه مستقیم و حساسی دارد. اگر کشوری
امنیت داشته باشد ولی اقتدار در حوزههای مختلف چون نظامی، سیاسی و اقتصادی
نداشــته باشد، از ســوی مردم و فعاالن اقتصادی باور نخواهد شد و به همان نسبت،
سرمایهگذاری و زمینه برای فعالیتش محدود میشود. در همه دنیا چنین امری وجود
دارد و نمیتوان کشــوری را متمایز دانست. اما اگر کشوری اقتدار و پشتوانه نظامی
داشته باشد، مورد تأیید سرمایهگذاران است و آنها برای حضور و فعالیت پیوسته در
آن کشور اعالم آمادگی میکنند.
وی افزود: اقتداری که جمهوری اســامی ایران با رمز »وعده صادق« انجام داد،
نشان از آن است که پشتوانه نظامی خوبی دارد و بدون شک این اتفاق، سبب شد که
ثبات به اقتصاد کشور بازگردد. جمهوری اسالمی ایران همواره از قدرت نظامی خود
صحبت کرده بود اما عملیات جدید نظامی علیه رژیم صهیونیستی، مصداق بارز نمود
قدرت است.کارشناس ارشد اقتصادی اظهار داشت: ممکن است یک کشور و جریانی،
قدرتمند به ذات باشد ولی از خود نمود و بروزی نداشته باشد. آنچه که مهم و تأثیرگذار
در روابط و فعالیت اقتصادی و همچنین امنیت اقتصادی است، نمود واقعی قدرت است.
یعنی اینکه مردم و فعاالن اقتصادی به چشم خود این قدرت را نظاره کنند. وقتی این
امر مورد باور قرار گیرد، حتماً بر شروع و ادامه فعالیت اقتصادی، اثر مثبت میگذارد.
عملیات »وعده صادق« که برای صهیونیستها پشیمانکننده بود، عمالً نمود قدرت
جمهوری اســامی ایران بود. این اقتدار نه فقط از سوی مقامهای مسئول کشورمان
بلکه از ســوی سران، کارشناسان و نخبگان سایر کشورها هم مورد تأیید قرار گرفته
است.او گفت: حتی مخالفان نظام جمهوری اسالمی ایران بر این امر صحه گذاشتند
که ایران، قدرت نظامی بسیار خوبی دارد؛ این اقتدار زمینه امنیت است. وقتی فعاالن
اقتصادی میبینند که ایران قدرت و توان، تابآوری در برابر زورگوییها و تهدیدهای
دشمنان را دارد و برای حفظ منابع انسانی، ارزشها و داراییهای کشور با تمام وجود
اقدام میکند، به آینده کشور و انجام سرمایهگذاری امیدوار میشوند. همه میدانند که
ایران کشور جنگافروزی نیست و تنها برای حفظ تمامیت معنوی، مادی و ارزشهای
خود از توان نظامیاش اســتفاده کرد. قاعدتاً چنین اتفاقی باعث اقتدار، اقتدار باعث
اعتماد، اعتماد مایه امنیت و امنیت سبب سرمایهگذاری میشود. لذا تأکید میکنم
که پشتوانه نظامی، نقش جدی و مهمی در جذب سرمایههای سرمایهگذاران، ثبات
اقتصادی، مذاکرات خارجی و حتی سایر شاخصهای اقتصادی چون قیمت مسکن،
دالر، خودرو و… دارد. اگر از جنبه روانی به این موضوع نگاه شــود، مردم هم متوجه
میشوند که کشورشان قدرتمند است و توانایی باالیی دارد.
آلاسحاق خاطرنشان کرد: یکی از مزیتهایی که عملیات نظامی ایران علیه رژیم
غاصب داشت، تحتتأثیر قرار دادن جو روانی کشور بود. تا قبل از عملیات مهم و اثرگذار
»وعده صادق« نرخ دالر روبه افزایش بود و حتی از 70 هزار تومان هم گذشت. اما بعد
از عملیات یاد شده، بالفاصله نرخ ارز کاهشی شد و همچنان هم این روند ادامه دارد.
جو روانی ایجاد شده، نشان داد که جمهوری اسالمی ایران پرقدرت است و پشتوانه
خوبی دارد لذا دوباره اعتماد بازگشت و تقاضا برای خرید ارز در بازار کاهشی شد.
او تصریح کرد: اقدامات اقتدارآمیز جمهوری اسالمی ایران، اثر بسیار مثبتی برای
اقتصاد دارد و ســرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی به این اطمینان میرسند که کشور
همهجانبه از آنها حمایت خواهد کرد و اجازه نمیدهد بدخواهان ایران، اقدامی انجام
دهند که منافع ایرانیان به خطر بیفتد.
علی قنبری، کارشــناس اقتصادی و استاد دانشگاه تربیت مدرس نیز درباره ثبات
اقتصادی کشور به پشتوانه اقتدار نظامی گفت: عوامل مهمی در ثبات اقتصادی کشور
اثرگذار هستند. یکی از این فاکتورهای مهم، اقتدار نظامی است؛ وقتی کشوری از نظر
نظامی و امنیتی قوی است و میتواند از مردم کشورش در برابر تهدیدهای دشمنان
حمایت همهجانبه کند، طبیعی اســت که شــاخصهای اقتصادی کاهشی نشوند و
خروج سرمایه اتفاق نیفتد.
او با بیان اینکه ایران با عملیات »وعده صادق« نشان داد که از نظر نظامی قدرت
بســیار باالیی دارد و میتواند در برابر دشمنان خود به خوبی ایستادگی کند، افزود:
وقتی بازار چنین رفتاری را دید و اطمینان یافت که ایران قدرتمند است، از التهاباتش
کم شد و نرخ ارز روند نزولی به خود گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *