10مانع داخلی در مسیر توسعه روابط تجاری ایران و روسیه

به گفته رئیس اتاق مشــترک ایران و روســیه، اگرچه 10مانع داخلی اصلی در مسیر توسعه تجارت دو کشور وجود دارد اما نوسانات نرخ ارز، عدم ثبات قوانین صادراتی و فقدان زیرساختهای لجستیکی سه مانع اصلی در این مسیر محسوب می شوند. ایران و روسیه در حالی ماههای پایانی سال 2022را پشــت سر می گذارند که متغیرهای سیاســی نظــام بین الملل این دو کشــور را بیش ازپیــش به یکدیگر نزدیک کرده اســت. جنگ روســیه و اوکراین و به دنبال آن اعمال تحریم های جدی غرب علیه روسیه و همچنین تعلیــق مذاکرات برجام و تداوم تحریمها علیه ایران، تهران-مسکو را بیش از هر زمان دیگری به عنوان دو متحد استراتژیک به یکدیگر نزدیک کرده اســت. متحدینی که عزمشــان را جزم کرده اند تا سطح روابط تجاری خود را به اندازه روابط سیاسیشان تقویت کنند. هرچند در این میان گذشــته از موانع خارجی، دستکم 10 مانع داخلی مانع تحقق این خواسته شده است. آنطور که هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران- روســیه به اتاق ایران به اتاق ایران آنلاین می گوید نوســانات نرخ ارز و عدم ثبــات در حوزه قوانین و مقررات، آییننامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادراتی از موانع اصلی تجارت خارجی ایران به شمار می روند که در رابطه با روسیه نیز موضوعیت دارد. نوســانات نرخ ارز در فرآیند قیمت گذاری محصولات، امــکان رقابت پذیــری کالاهای ایرانــی را بــا رقبــای منطقــه ای محــدود می کنــد و بی ثباتــی قوانیــن صادراتــی اطمینــان مشــتریان روس بــه بــازار ایران به عنــوان یک بازار با ثبــات را از بین می برد. اگرچــه ابلاغ چندی پیــش آییننامه اجرایی ماده 24قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از ســوی معاونــت حقوقــی رئیس جمهور با هدف پرهیز از صدور قوانین و بخشــنامه های خلقالســاعه امیــد بــه بهبــود در ایــن بخش را افزایش داده اما این نگرانیها هنوز به قوت خود باقی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *