واردات‌خودروی‌چینی‌ممنوع‌می‌شود؟

موضــع اخیر چیــن در قبال جزایر ایرانــی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی و حمایت این کشــور از ادعاهای امارات در مورد این ســه جزیره، این پرسش مهم را برای افکار عمومی ایجاد کرده اســت که واکنش دولت به اقدام چینیها به خصوص در حوزه خودرو چه خواهد بود؟ در بند ۱۲بیانیه مشــترک رئیس جمهور چین و ســران شورای همکاری خلیج فارس که جمعه گذشته صادر شد، آمده بود: رهبران از تمامی تلاشهای مسالمت آمیز شامل ابتکارها و پیشنهادهای امارات برای رسیدن به راهکار صلح آمیز برای حل مســاله سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی از راه مذاکرات دوجانبه بر مبنای قوانین بین المللی، حمایت می کنند. این بیانیه جدا از اینکه موجی از واکنشهای منفی را به خصوص در شــبکه های اجتماعی به دنبال داشــت، این پرســش را نیز برای افکار عمومی ایجاد کرد که دولت ایران چه پاســخی به چینیها در حوزه های مختلف به ویژه «خودرو» خواهد داد؛ به خصوص برای خیلی ها این پرســش ایجاد شد آیا پاسخ ایران به موضع نامتعارف چینیها و دخالت آنها در تمامیت ارضی کشور، حوزه خودرو را نیز در بر خواهد گرفت؟ یکی از ریشه های اصلی شکل گیری این پرسش در ذهن افکار عمومی، واکنش تند چندی پیش وزارت صمت به موضع فرانسویها در قبال اعتراضات در ایران بود. حدود یکماه پیش بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به دیدار رئیس جمهور فرانسه با یکی از افراد اپوزیسیون و همچنین مواضع دولت این کشور در قبال اعتراضات در ایران، واردات خودروهای فرانسوی را ممنوع اعلام کرد. هرچند وزارت صمت ابتدا اعلام کرد دلیل ممنوعیت ورود خودروهای فرانسوی، رفتار پژوسیتروئن و رنو در دوران تحریم است، اما چندی بعد، وزیر صمت خود نیز به ماجرای مواضع دولت فرانسه در قبال اعتراضات در ایران و نقش آن در ممنوع الورودی خودرو از این کشور، تلویحا اشاره کرد. از طرفی، تا قبل از آن دیدار رئیس جمهور فرانسه و مواضع این کشور، خودروهای فرانسوی در صدر لیست واردات قرار داشــتند، بنابراین ممنوعیت ورود آنها پس از این اتفاقات، نشان داد که این ممنوع الورودی ربطی به رفتار خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم ندارد. حالا با توجه به بیانیه اخیر چینیها و دخالت آنها در تمامیت ارضی ایران، افکار عمومی منتظر است واکنش دولت به این ماجرا را ببیند و اینکه آیا واردات خودرو از چین نیز ممنوع می شود؟ در مقام مقایسه، اتفاق قبلی (دیدار رئیس جمهور فرانسه با اپوزیسیون) قابل مقایسه با اقدام اخیر چینیها مبنی بر دخالت در تمامیت ارضی ایران نیست. از همین رو، خیلیها منتظرند تا خبر ممنوعیت واردات خودروهای چینی را از زبان وزیر صمت بشوند؛ در غیراین صورت، این تناقض بزرگ در اذهان ایجاد خواهد شد که دولت و وزارت صمت چرا در مقابل فرانسه بهعنوان دولتی غربی، چنین واکنش تندی نشان داده و واردات خودرو از این کشور را ممنوع می کنند، اما در برابر چین به عنوان دولتی شــرقی، کوتاه آمده و محدودیت و ممنوعیتی در نظر نمی گیرند. البته از منظر اقتصادی، کلا ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو از کشورهای مختلف چندان معنی ندارد، اما مساله افکار عمومی برخورد دوگانه دولت با غرب و شرق است. باید منتظر ماند و دید دخالت چین در تمامیت ارضی کشور، در نهایت به ممنوعیت واردات خودرو از این کشور (مانند ماجرای فرانسه) منجر خواهد شد یا دولت و وزارت صمت سیاستی نرمتر را در این ماجرا در پیش خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.