انتظار قیمت مناسب برای خودروهای وارداتی محال است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن تاکید بر اینکه در بازاری که ارزان تریــن خودروهای داخلی آن رقمی بالغ بر۲۵۰ میلیون تومان دارد، چگونه می تــوان از خودروی خارجــی انتظار قیمت مناسب و البته کاهش التهاب بازار و قیمت ها را داشت معتقد است که گره بازار خودرو دیگر به همین راحتی ها باز نخواهد شد. مهدی دادفر، در رابطه با جزئیات ورود اولین خودروهای خارجی به کشــور در گفت وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی پرداخت. پس از حدود پنج ســال ممنوعیت واردات خودرو به کشور و البته اما و اگرهای مطروحه طی بیش از یک ســال اخیرآغــاز زمزمه های آزادســازی واردات از نیمه دوم سال گذشته و همچنین امــروز و فرداهای مســئولین در ســال جاری نســبت بــه زمــان ورود اولین خودروها به کشــور، ابتدای هفته خودروها به کشــور وارد شــدند اما هنوز جزئیات دقیقی از آن مطرح نیست و شــرکت واردکننده نیز حاضر به ارائه توضیحات نشــده است، آیا این شرکت واردکننده، از شرکت های عضو انجمن واردکنندگان است و جزئیات این خودروهای وارداتی چه هستند؟ ۲۲ دستگاه خودرو از برند کیا توسط یکی از شرکت های واردکننده عضو انجمن واردکنندگان خودرو انجام شــده اســت. تعداد خودروها در مرحله نخست زیاد نیست و قرار است تعدادی دیگر هم وارد شــود اما مردم تصور نکنند که تعداد بســیار و بطور مثــال ۱۰۰ هزار خودرو خارجی وارد کشور خواهد شد؛ اینگونه نخواهد بود. خودروها وارد شــده است اما همانطور که گمرک نیز اعلام کرده، به گمرک اظهار نشده و روندی که بایستی طی شود تا به بازار و دست مصرف کننده برسد، هنوز اتفاق نیفتاده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.