سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی، جایگزین تثبیت نرخ اسمی شود

مرکز پژوهش های اتاق ایران با تاکید بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، توصیه می کند: سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی، مبنای سیاســت گذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود. مرکز پژوهش هــای اتاق ایران در گزارش سیاســت های ارزی در ایران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیه های سیاســتی به بررســی راهبردهــای ارزی دولت ها پرداخته و توصیه هایی در باب اصلاح سیاست گذاری های ارزی ارائه داده است. در این گزارش با اشاره به اینکه حل نشدن مســئله ارز پس از گذشت 9 دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشــد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دسته بندی کنیم، آمده اســت: رانت منابــع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخص های متمایزکننده مسئله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.