پایان سیاست استقراض و چاپ پول در دولت سیزدهم

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت موفق شده است در سال ۱۴۰۱ با مدیریت تخصیص مصارف بودجه و پیگیری وصول به موقع درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیتهای قانونی، میزان استفاده از تنخواه گردان
را ۶.۹۱ کاهش دهد.سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش روز ۱۱ دی ماه دیده بان ایران با عنوان نماینده مجلس: اشتباه سازمان برنامه و بودجه باعث کسری ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی

شداعلام کرد: دولت موفق شــده است در سال ۱۴۰۱ با مدیریت تخصیص مصارف بودجــه و پیگیری وصول به موقــع درآمدها و همچنین استفاده از ســایر ظرفیت های قانونی، میزان استفاده از تنخواه گردان را ۶.۹۱ کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.