قیمت مسکن در ۵ سال هزار برابر شد!

با وجود اینکه تورم در سال ۱۳۹۶ یک رقمی بوده و متوسط قیمت مســکن نیز با عدد فعلی قابل مقایسه نیســت، اما آمارها نشــان میدهد در همان سالها نســبت بین حداقل حقوق و متوسط قیمت مسکن باعث میشده خرید خانه برای خانوارها به ویژه در کلان شهرها غیرممکن به نظر برســد. حال نیز بــا افزایش درصد تورم و از آن ســو متوســط قیمت مسکن، قدرت خرید افــراد صدها درصد کاهش پیدا کند و خرید خانه بــرای ایرانیان تقریبا به یک رویا تبدیل شود. شاید پنج یا ۱۰ سال قبل افراد برای تامین سرپناه با مشــکلات کمتری روبرو بودند، اما حــالاقدرت خرید خانه برای انواع دهک های درآمدی به شــدت کاهش یافتــه و در حال حاضر به معضلی اقتصادی تبدیل شده است. شــاخص های اقتصادی تورم، متوسط قیمت مســکن و حداقل حقوق طی این بازه زمانی چه تغییراتی داشــته و قدرت خرید مردم تا چه اندازه پایین آمده است؟ مهرماه امسال بود که خبرگزاری ها خبری مبنی بر کاهش قــدرت خرید کارگران برای خرید مسکن منتشر کردند. طبق این گزارش ها یک کارگر برای خانه دار شدن در تهران ناچار است یک ســوم حقوق خود را به مدت ۱۳۳ سال پس انداز کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.