اصرار فروشندگان بر انکار واقعیت بازار!

در هفته های اخیر بین قیمت های قطعــی در معاملات با نرخ های دلخواه فروشــندگان در بازار مسکن شهر تهران فاصله ایجاد شده است. در مناطق مرکزی و شمالی تهران، حباب ایجاد شده توســط برخی سازندگان و بخر وبفروش ها به متری ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان میرسد؛ نرخ هایی که مشتری برای آنها وجود ندارد اما به شــکل قیمت های اسمی در بازار خودنمایی می کنند. به طور مثال در مناطق غربی تهران قیمت هــر متر آپارتمان در قراردادها بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است اما نرخ های پیشنهادی در آگهی های بعضــا به متری ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رســیده اســت. در منطقه یک برخی قیمت های پیشنهادی، بخصوص برای واحدهای نوساز به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان میرسد در حالی که متوسط قیمت منطقه بر اساس آمار رسمی ۹۹ میلیون تومان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.