عامل اصلی عقب ماندگی در ساخت مسکن

عامل اصلی عقــب ماندگی در اجرای قانون جهش تولید مســکن و به دنبــال آن احداث مســکن از نظر بنده نه تامین زمین، نه مصالح ســاختمانی و نه دانش فنی و مهندســی اســت بلکه عامل اصلی عدم تولید مســکن و بر روی زمین مانــدن قانون مصوب مجلس تســهیلات بانکی اســت که ارائه نشــده است ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس شــورای اســلامی گفت: از نظر بنده عامــل اصلی عدم تولید مســکن و زمیــن ماندن قانون مصوب مجلس تســهیلات بانکی اســت که از ســوی بانک ها ارائه نشــده اســت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.