بازارسازی دولت سیزدهم برای صادرات نفت

اعداد نفتی درلایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که ایران در سال آینده ۵.۴۳ میلیارد دلار درآمد نفتی پیش بینی کرده است. اعداد نفتی همواره به عنوان یکی از مهم ترین اعداد در لایحه بودجه هر سال به شمارمیروند.اگرچه ایران تالش کرده تا در سالهای اخیر از بودجه نفتی فاصله بگیرد و به سمت استفاده از درآمدهای غیرنفتی برای تامین هزینه ها حرکت کند، با این حال هم چنان سهم بزرگی از درآمدهای ارزی کشور از طریق صادرات نفت و فرآوردههای حاصل از آن تامین میشود. بنابراین توجه به این اعداد میتواند به نشان دادن سمت و سوی اقتصاد در سال آینده کمک کند. درلایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که هفته گذشته به مجلس رفت، نیز اعداد نفتی خودنمایی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.