بلندمرتبه سازی امیدها را برای کاهش آلودگی هوا ازبین می‌برد

طبق بررســی های علمی، ساختمان های بلندمرتبه باعث تضعیف جریان باد میشوند و این مسئله در کلان شهر تهران نمود عینی پیدا کرده است. از وقتی کــه آلودگی هوا و ذرات آلاینده پا در کلان شهرها گذاشتند، همیشه پدیده باد به عنوان یک پدیده مهم و در برخی موارد معجزه ایجاد هوای پاک در فصل زمستان مطرح بوده است. امروزه تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ و به تبع آن فعالیت بیشــتر صنایع و وســایل حمل ونقل به عامل بروز و ظهور انواع آلاینده ها در هوا این شــهرها تبدیل شده اند. در صورتی که جو هوا ســاکن و بدون هیچ گونه وزش باد باشــد خسارت های ناشی از انباشت آلاینده ها بــه میزان قابل توجهی افزایش یافته و گریبان کشورها را خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.