بررسی روند ۶ساله قیمت و معاملات مسکن

سال ۹۷ با مســکن متری پنج میلیــون و ۵۰۰ هزار تومانی شروع شــد، اما در پایان سال قیمت هر متر مســکن به ۹ میلیــون و ۹۷۰ هزار تومان رســید و بازدهی ۸۱ درصدی برای هر مترمربع مســکن در تهران در این سال رقم خورد. فروردین ماه ســال ۹۸ قیمت مسکن به ۱۱ میلیون تومان رسید. زیر آسمان شهر برای همه جا هست، اما برای همه سقف نیست. در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به ۵۰ میلیون تومان رســیده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.