رشد اقتصادی ایران چقدر است؟

اخیرا علی بهادری جهرمی- ســخنگوی دولت طی اظهاراتی اعلام کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران ۵ درصد اســت. اما داده های آماری نمایان گر واقعیات دیگری اســت. رشد واقعی اقتصاد ایران چقدر اســت و آیا زیرســاخت های الزام برای تحقق رشد ۸ درصدی فراهم شده است؟ اخیرا علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور، به مانند دیگر دولت مردان در ابتدای سخنانش مسئولیت اوضاع را متوجه دولت قبلی کرده و با اشــاره به اینکه دولت ســیزدهم در حالی کارش را آغاز کرده که نرخ تورم ۶۰ درصد بوده است، تاکید کرده که حالا این شاخص به ۴۰ درصد رسیده است. وی همچنین اشاره کرده که با وجود اجرای سیاســت ارز ترجیحی، تورم ماهانه از ۲.۴ درصد شــهریور سال گذشته به ۲ درصد رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.