معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ۲۰ سیما گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می آید وتلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.