اصلاحات نهادی شرط کافی برای موفقیت برنامه هفتم توسعه است

در بسته پیشــنهادی اتاق ایران دربــاره برنامه هفتم توســعه در حوزه فرابخشی، تاکید شده حتی اگر بهترین برنامه هم تدوین شود، اصلاحات نهادی شرط کافی برای موفقیت در این برنامه خواهد بود.مرکز پژوهش های اتاق ایران در راســتای تحقــق اهــداف و تدوین برنامــهای دقیق و جامع برای رســیدن به توسعه، بسته احکام پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی ارائه داد. بر اســاس مطالعات انجام شده در مسیر تدوین این بسته پیشنهادی آنچه برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و رفع مشکلات کشور باید اتفاق بیافتد، سرمایه گذاری های عظیم ودسترسی به فناوری های بهروز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.