دولت با مولدسازی دنبال رشد اقتصادی است

دولت در اقدامی قابل توجه به منظور افزایش تولید و بالا بردن رشــد اقتصادی کشــور به دنبال فروش اموال خود به بخش خصوصی است.دولت در همین خصوص به دنبال مولد سازی دارایی های راکد خود است مولد سازی دارایی های دولت به این معناست که دولت اموال بلا اســتفاده یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایینی دارد و سالها رها شــده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آنها افزایش یابد.با این حال و با وجود اینکه بحث مولد ســازی اموال دولت در بسیاری از کشورها صورت میگیرد اما اعلام خبر تشکیل کمیته هفت نفره در کشور ما برای مولدسازی اموال دولتی حواشی ای را به دنبال داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.