جزییات ۶۳ مورد تخصیص ارز در مرکز مبادله

سرفصل های ۶۳ گانه مصارف ارزی- خدماتی غیربازرگانی در مرکز مبادله ارز و طلا ایران منتشر شد. در پی راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ایران که در مرحله اول دو تالار
مبادله ارز و حواله ارز در آن فعال شده است، این مرکز ۶۳ سرفصل مصارف ارزی- خدماتی غیربازرگانی را منتشــر کرد که میتوان به سرفصل هایی از جمله هزینه معالجه یا درمان، ارز ماموریت، ارز دانشــجویان بورســیه و غیربورســیه، فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتــی حق عضویت و ثبت نام در ســازمانها و مجامع بین المللی و محافل علمی، هزینه چاپ مقالات علمی،
هزینه شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور، حق الوکاله دعاوی خارجی و ســایر هزینه های حقوقی، اصل سود و تمامی عواید حاصل از سرمایه گذاری خارجی در کشــور، هزینه کمیته ملی، المپیک یا پارالمپیک و فدراســیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشــتی پهلوانی، هزینه دفاتر و مدارس خارج از کشور، هزینه خرید امتیاز پخش فیلم، هزینه آزمایشهای علمی و فنی، حق بیمه هواپیما و کشتی ایرانی، ارز مسافرتی هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، هزینه اعزام زائران، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شــاغل در ایران، هزینه های دفاتر نمایندگی خارجی در ایران و غیره اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.