چشم انداز روشن بازار ارز

جواد اوجی، وزیر نفت در نشست ویژه با حضور مدیران هلدینگ های بزرگ پتروشیمی و پالایشی در وزارت نفت، ضمن تأکید بر اهمیت اجرای کامل سیاست های ارزی دولت اظهار داشــت: همه ارکان دولت موظف به حمایت از بسته جدید سیاست های ارزی دولت و اجرای دقیق آن هستند. وی با اشــاره به اینکه بخش بزرگــی از ارز صادرات در واقع ارز حاصل از مواد پتروشیمی و نفتی است، افزود: همه ارز حاصل از صادرات شــرکتهای پتروشیمی و پالایشی در مرکز مبادله ارزی عرضه خواهد شــد، هم چنان که این شــرکتها پیش از این نیز بیشــترین عرضه کننده ارز درســامانه نیما بوده اند و عملکرد قابل قبولی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و تزریق آن به بازار برای پوشش نیازهای ارزی کشور داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.