تأثیر افزایش دستمزد کارگران بر تولید

عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان نسبت از تاثیر افزایش مدل تورمی در دستمزد کارگران بر قیمت تمام شده اجناس تأثیر و آسیب پذیر بودن واحدهای کوچک خبر داد.
اصغر آهنی ها گفت: افزایش هزینه ها به هر نحوی که باشــد بر روی زندگی مردم اثر میگــذارد.وی ادامه داد: وقتی که تورم در کشــور داریم، به تبع قدرت خرید نیروی کار کاهش پیدا میکند از این رو باید در جهت جبران قدرت خرید اقدام کنیم در همین راستا بخش کارفرمایی در راســتای مواد قانونی کار، افزایش حقوق را مدنظر قرار میدهد.عضو شورای عالی کار و نماینده کارفرمایان تأکید کرد: بحث بخش کارفرمایی، میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه درصدد است تا افزایش ها به نحوی باشد که بر روی زندگی مردم اثر بگذارد اگر قرار باشد تورم داشته باشیم و کنترل نشود هم بخش کارفرمایی و هم بخش کارگری آسیب خواهند دید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.