روزهای خوبی در انتظار بورس است

60 تا 70 درصد از ســهم های موجود در بازار سرمایه از بازارهای موازی خود عقب هستند و شاید یک سوم ارزش واقعی خود باشند. جواد فالحیان کارشناس ارشد بازار سرمایه ، به وضعیت
کلی بازار ســرمایه پرداخته و تشریح کرد: اگر نگاه کلی به روند بازار سرمایه در ۱۰ سال اخیر داشته باشیم، رشد بازار سرمایه از دو منبع نشأت میگیرد که عبارتند از: وضعیت بنیادی شرکت ها بوده که زمانی آنان ارزنده میشوند، عامل دوم نیز افزایش انتظارات تورمی است، در تمامی سال هایی که شاهد افزایش نرخ دلار به دلیل افزایش انتظارات تورمی بودیم،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.