ارزبری ۲ هزار دلاری تولید هر خودرو

دبیر انجمن قطعه ســازان گفت: در سال جاری شاهد رشد ۱۵ درصدی کیفیت خودروها بودیم که بر همین اساس هزینه های کیفیت خودروسازان هزار میلیارد تومان کاهش یافت اشــاره وضعیت تولید در سال آینده، اظهار کــرد: یکی از موارد مهمی که ســال آینده با آن مواجه میشویم افزایش تیراژ تولید است؛ هم اکنون ســایپا روزانه ۲ هزار و ایران خودرو ۲ هزار و ۴۰۰ دســتگاه تولید میکنند که به صورت عبور مســتقیم است و دیگر خودروی ناقص تولید نمیشــود؛ بنابراین وظیفه قطعه سازان سنگین تر می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.