مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره وقت استقلال به دادگاه معرفی شدند

رئیس ســازمان خصوصی ســازی گفت: اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اصلاحات آئین نامه اجرایی مصوبه مولدســازی داراییهای دولت را پس از بحث و تبادل نظر تصویب کردند. حسین قربان زاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت: بعد از بررسی کامل عملکرد مدیرعامل و هیأت مدیره وقت باشگاه استقلال، این افراد به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع و کامل مطابق مواد ۷۲ و ۷۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ ،به مراجع قضائی معرفی شدند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.